(beta 公測版本)

查字典

作為不特定嘅指稱,用嚟好籠統咁表達一切人類可以諗到想像到,無論有形無形、實質抽象嘅事物或者概念(量詞:樣/味/家)
收入 賺到嘅錢(量詞:筆)
候任 已經確認咗會擔任某個職位,但係未正式上任
收支 收入開支
爆鐘 過咗最高工作時數,比上限做多咗鐘數
山歌 農民、牧民喺山區、田地唱嘅歌(量詞:首)
放喺人稱代詞,或者指涉人嘅名詞後面,去表示複數
逐個去數
後生 歲數細,仲喺青少年嘅階段
事件嘅特質屬性
表示疑問,用嚟詢問原因
嗰時 又會講嗰陣嗰陣時;喺某一個時候;用嚟講一件事嘅發生時間
嗰陣 即係嗰時嗰陣時;指一件事發生嘅時間;#當時
第二人稱單數代詞;用嚟稱呼喺自己面前嘅對象,或者溝通嘅對象
用嚟裝食物或者調味品嘅扁身器具,通常係圓形,中間略微下陷(量詞:隻)
前一頁 下一頁
(仲有 40967 個未寫好、未公開嘅詞條...)